Hồ Sơ Lưu

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

chi_dao_nop_nhan_ho_so_tthc_qua_dvc_dvbc_pdf_signed_pdf.signed chi_dao_nop_nhan_ho_so_tthc_qua_dvc_dvbc_pdf_signed_pdf.signed

Ngày chỉnh sửa: 11/03/2020
Filesize: 503.59 kB
Downloads: 81

        UBND TỈNH CÀ MAU                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2141 /SGDĐT-VP                                                   Cà Mau, ngày 19 tháng 10 năm 2020

V/v tăng cường thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính

Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường
Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 18 khách & 0 thành viên đang trực tuyến